Chyvonne Scott

Chyvonne Scott - I'm Moving On

I’m Movin’ On

1950’s Jazz Chyvonne Scott singer doin’ early Soul.